top of page
  • הגדרת ואיפיון תהליכים

  • בחינת ועדכון נהלי החברה בהתאם לדרישות הרגולציה ולקוחות החברה

  • בניית תוכנית הדרכות

  • בניית תוכנית מבדקים

  • ניתוח מגמות

  • הערכת ספקים

  • ניהול סיכונים

  • בחינת הסכמי איכות עם ספקים וקבלני משנה

  • סקרי הנהלה

bottom of page